Condicions d'ús i venda | Jack Beds

CONDICIONS D'ÚS

 • 1. TITULARITAT – INFORMACIÓ LEGAL

Aquesta pàgina web «www.jackbeds.com» (“el lloc web”) és propietat de JACKBEDS COMERÇ ELECTRONICO MATALASSOS S.L. coneguda comercialment com “Jack Beds” (“Jackbeds” o “nosaltres”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola, amb domicili social en Carrer Travessera de Gràcia 165, (08012 Barcelona), proveïda de N.I.F. núm. B66975798 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

 • 2. OBJECTE

L'objecte d'aquest lloc web és la venda en línia dels productes de Jack Beds a consumidors finals i per a ús domèstic. Si ets un professional o empresa, si us plau, escriu-nos a comercial@jackbeds.com.

 • 3. ACCEPTACIÓ I INTEGRITAT

L'accés i ús de nostra Lloc web, així com la seva informació, serveis i continguts estan subjectes a la normativa aplicable i a les disposicions establertes en les presents condicions i en les polítiques del lloc web.

Els usuaris d'aquest lloc web (“Usuari/s”) reconeixen i accepten haver llegit i comprès les Condicions d'Ús i Venda i les Polítiques de Privacitat i Cookies. En utilitzar el nostre lloc web, l'Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se al seu compliment en la mesura en què siguin aplicable.

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les disposicions de les condicions i polítiques del Lloc web no afectarà l'eficàcia de la resta. Aquestes disposicions hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que pogués demanar-se per aquesta circumstància.

 • 4. MODIFICACIÓ

Jack Beds es reserva el dret de modificar les condicions i polítiques del Lloc web . Per això, és important que l'Usuari les consulti regularment. Aclarim que, en cap cas, les modificacions de les Condicions d'Ús i Venda s'aplicaran amb caràcter retroactiu a transaccions ja realitzades, sinó que només aplicaran a les transaccions futures.

En cas que les condicions i polítiques del Lloc web siguin modificades, Jack Beds farà tot el possible per a informar els Usuaris, de manera que puguin complir amb les noves condicions aplicables i les acceptin o s'abstinguin d'usar el Lloc web i cancel·lin el seu compte d'Usuari registrat. En qualsevol cas, és important que els Usuaris comprovin regularment les Condicions d'Ús i Venda i les Polítiques de Privacitat i Cookies. Qualsevol accés posterior a aquestes modificacions del Lloc web per la seva part es considerarà com una acceptació d'aquestes.

Si hi hagués qualsevol conflicte entre aquestes condicions i polítiques del Lloc web i qualsevol versió prèvia de les mateixes i, tret que es determini el contrari, prevaldran les presents.

 • 5. REGISTRE I ACCÉS

No és necessari que els Usuaris es registrin per a utilitzar el Lloc web. No obstant això, el registre sí que serà necessari per a realitzar una comanda de productes ofert en aquest Lloc web . Únicament podran registrar-se Usuaris residents a Espanya, amb excepció dels territoris de les comunitats autònomes de Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i majors d'edat de conformitat amb el que es preveu en les nostres Condicions d'Ús i Venda.

Jack Beds es reserva la possibilitat d'habilitar l'opció perquè els Usuaris puguin registrar-se a través dels seus respectius perfils de xarxes socials (per exemple, Google® o Facebook®), això sense perjudici de la necessitat de completar les dades amb informació addicional (per exemple, adreça d'enviament o de mitjans de pagament).

Sense perjudici d'això, en el moment de registrar-se tots els Usuaris deuran:

 1. proporcionar la informació de registre sol·licitada, que haurà de ser actual i precisa tal com s'exposava en els paràgrafs anteriors; i
 2. mantenir la confidencialitat del seu compte d'usuari, que serà única i intransferible;
 3. mantenir actualitzats totes les dades facilitades en el Lloc web havent de notificar-nos qualsevol canvi.
 • 6. ÚS DEL LLOC WEB

L'Usuari accepta utilitzar el Lloc web de conformitat amb la llei, la moral, els bons usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions i polítiques del Lloc web . En particular, però sense caràcter exhaustiu, l'Usuari accepta no usar el Lloc web per a fins il·legals, aquells que siguin contraris a les disposicions de les condicions i polítiques del Lloc web, per a menyscabar els nostres drets i/o interessos, així com de tercers, o per a, de qualsevol altra manera, danyar, inhabilitar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc web o impedir el seu ús normal.

Jack Beds es reserva el dret a, en qualsevol moment i sense preavís, deshabilitar, temporal o permanentment, els accessos de l'Usuari al Lloc web i els seus continguts (inclòs l'accés al compte d'Usuari) en cas que, en la nostra opinió, l'Usuari hagi violat qualsevol disposició de les condicions i polítiques del Lloc web i/o normativa aplicable a aquesta, o existeixin dubtes raonables sobre aquest tema.

L'Usuari haurà d'informar a Jack Beds immediatament si un tercer utilitza el seu compte sense autorització.

Els serveis del Lloc web no inclouen la connexió a la xarxa necessària perquè funcioni el Lloc web havent de ser cada Usuari qui contracti amb l'operador que consideri. Tampoc inclouen el dispositiu necessari perquè funcioni el Lloc web havent de ser cada Usuari qui adquireixi el dispositiu que consideri.

 • 7. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

En atenció a les situacions imprevisibles que caracteritzen als entorns tecnològics i a Internet, Jack Beds es reserva el dret de suspendre temporalment els serveis del Lloc web, ja sigui per raons de caràcter tècnic, seguretat o manteniment.

La suspensió dels serveis no confereix cap dret de compensació o indemnització a l'Usuari. No obstant això, Jack Beds farà els seus millors esforços per a limitar, sempre que sigui possible, qualsevol suspensió o interrupció dels serveis.

Així mateix, Jack Beds es reserva el dret d'implementar i fer canvis i/o actualitzacions del Lloc web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia el que pot afectar l'accessibilitat del Lloc web. En aquest sentit, l'Usuari accepta que Jack Beds no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o fallada en la posada a la disposició d'uns certs serveis o funcionalitats del Lloc web.

Jack Beds no manifesta ni garanteix l'obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis del Lloc web.

En conseqüència, en cap cas Jack Beds, els seus representants, administradors o empleats seran responsables de cap mal fortuït, indirecte o directe, incloent, a títol enunciatiu no limitatiu, qualsevol lucre cessant, mal emergent, pèrdua de beneficis, dades o d'oportunitat de negoci o d'errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió, directament o indirectament, amb l'ús del Lloc web.

En cap cas, Jack Beds serà responsable d'aquells continguts, activitats, productes i/o serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (inclosos “deep links”), directament o indirectament, relacionats amb nostra Lloc web.

Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure's en nostra Lloc web no representen cap mena de relació entre Jack Beds i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o cap recomanació sobre el lloc web o els seus continguts.

Jack Beds no serà responsable de cap pèrdua o mal que pugui sofrir l'Usuari a conseqüència de l'ús inadequat del Lloc web o de l'incompliment per part de l'Usuari de les condicions i polítiques del Lloc web o d'instruccions facilitades per Jack Beds per qualsevol canal de comunicació.

Tampoc serem responsables de l'ús per menors d'edat de la Pàgina Web o de l'enviament de les seves dades de caràcter personal sense permís dels seus pares o tutors, sent en aquest cas els pares o tutors responsables de l'ús responsable d'Internet per part dels menors al seu càrrec. A tals efectes, recomanem la instal·lació d'alguna de les eines de control parental de l'ús d'Internet.

Queda prohibida la creació de macros (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web del Lloc web.

 • 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos d'i associats al Lloc web , els seus continguts i aplicacions informàtiques, incloent-hi qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol signe distintiu (registrat o no), know-how, secret comercial, dret de propietat intel·lectual, dret de propietat industrial (registrat o no), nom de domini o qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent al Lloc web , són propietat exclusiva de Jack Beds o són propietat de tercers i utilitzats per Jack Beds sota llicència i amb la deguda autorització de dites terceres titulars.

En aquest sentit, l'Usuari reconeix i accepta que no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de nostra Lloc web i/o de qualsevol de les seves funcionalitats. Per tant, en cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per a utilitzar els continguts del Lloc web , inclosos els seus textos i polítiques, amb finalitats diferents als que es contemplen en les condicions i polítiques del Lloc web.

A resultes de l'anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o qualsevol altra forma d'explotació sobre el Lloc web , els seus continguts (inclosos els seus textos i polítiques), aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts, així com el seu codi font/objecte i tots aquells elements que conformin la seva estructura i aparença (“look & feel”).

Així mateix, l'Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés al Lloc web i dels serveis continguts en ella, excepte quan això així es permeti per la llei.

L'incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que Jack Beds exerciti contra de l'infractor les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, inclosa la possibilitat de reclamar danys i perjudicis.

 • 9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació de les condicions i polítiques del Lloc web , es regirà per la Legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució de les condicions i polítiques del Lloc web , les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre.

No obstant això, en el cas que la normativa aplicable per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que els consumidors i/o usuaris triïn el fur corresponent al seu lloc de residència, aquests podran procedir de conformitat a aquesta normativa.

D'altra banda, de conformitat amb l'article 14 del Reglament (UE) núm. 524/2013 relatiu a la normativa sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, informem els Usuaris consumidors que la Comissió Europea ha establert una plataforma de resolució de conflictes en línia per a resoldre disputes relatives a obligacions contractuals derivades de vendes en línia o contractes de serveis entre un consumidor resident en la Unió i una empresa establerta en la Unió. Els Usuaris poden obtenir informació addicional a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

CONDICIONS DE VENDA

 • 1. INTEGRITAT

Les Condicions d'Ús formen part integrant d'aquestes Condicions de Venda havent d'entendre's incorporades totes les seves clàusules en aquestes Condicions de Venda.

 • 2. TERMINACIÓ

La relació contractual acabarà automàticament sense que sigui necessari avís de resolució i sense que procedeixi indemnització de cap mena si l'Usuari incompleix qualsevol disposició de les condicions i polítiques del Lloc web .

 • 3. ÀMBIT TERRITORIAL

D'una banda, aquest Lloc web únicament permet vendes en territori espanyol, amb excepció dels territoris de les comunitats autònomes de Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. L'enviament a Balears implica el pagament d'un suplement en concepte de despeses d'enviament tal com es detalla més endavant.

En cas de residir fora d'aquest territori i estar interessat en algun dels nostres productes, si us plau, contacti amb nosaltres (comercial@jackbeds.com).

D'altra banda, únicament podrà adquirir productes a través d'aquest Lloc web si és major d'edat i té plena capacitat jurídica. En cas contrari, haurà d'abstenir-se de realitzar qualsevol comanda. En confirmar una comanda, l'Usuari ens manifesta i garanteix que és major d'edat i té la capacitat legal suficient per a contractar.

 • 4. PRODUCTES I FOTOGRAFIES

Els productes oferts en el Lloc web seran aquells determinats per Jack Beds a cada moment. Els productes únicament podran ser destinats a ús domèstic.

L'usuari deurà, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article dels comercialitzats per Jack Beds, assegurar-se que aquest és l'idoni per a l'ús que li vol donar.

En cas de ser requerit per l'Usuari, Jack Beds pot prestar orientació per via telemàtica, per exemple a través del nostre assessor del descans, sobre els diferents productes que comercialitza en el Lloc web sense que això pugui ser considerat assessorament en qüestions de salut i benestar.

En tot cas, els Usuaris trobaran en el Lloc web fitxes descriptives dels productes disponibles. Jack Beds no es fa responsable en cap cas de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut el producte de Jack Beds.

L'Usuari reconeix haver estat informat per part de Jack Beds a través de les presents condicions en el moment de validar la comanda en ferma sobre els diferents advertiments generals específiques i relacionades amb la compra d'articles de descans en general.

Especialment, però de forma no limitativa, a continuació es detallen els advertiments més rellevants:

Un matalàs, peça tèxtil o coixí són productes acabats amb càrrega de fibra, costures i teles flexibles, per la qual cosa les mesures indicades són sempre orientatives; es consideren acceptables qualsevol excés d'altura-amplària-llarg entre +/- 2-3 cm;

Els somiers poden presentar unes dimensions una mica diferents a la referència comercial segons els acabats laterals que tinguin –per exemple models amb embellidors i/o embuatats–.

Es consideren acceptables variacions entre 1-1,5 cm altura-amplària-llarg; Tots els matalassos, passades les primeres nits, "prenen la forma" de l'usuari; l'enfonsament acceptable correspon al 20% de l'altura total del matalàs; fenomen normal de senyal d'adaptació del matalàs, aquest enfonsament no modifica en res les qualitats de confort i de solidesa i per consegüent no afecta a la garantia;

És recomanable comprar el conjunt global base més matalàs en Jack Beds per a assegurar-se de la compatibilitat dels mateixos (evitar possibles riscos d'enfonsament o deformació d'una de les peces o del conjunt);

Els pistons (hidràulics i compassos metàl·lics) dels canapès abatibles estan concebuts també per a treballar amb forces mínimes i màximes; un matalàs Jack Beds nou amb un abatible antic o adquirit d'una altra marca pot provocar un mal funcionament per incompatibilitat;

Els somiers amb motors es lliuren amb comandament amb cable; els comandaments sense fils, si existeix l'opció, són opcionals i es reflecteixen com a referència addicional;

Els somiers elèctrics es lliuren sempre amb dos motors; somiers amb motors addicionals (per a articular o massatge) consten en la descripció del producte o com a referència addicional específica;

Mai asseure's, saltar o fer pressió sobre un pla del somier quan estigui articulat, no està preparat per a aquest ús; el mateix en la tapa d'un canapè abatible quan aquest està en posició oberta;

Tots els somiers articulats o tapes de canapès abatibles poden provocar en un moment donat alguns "sorolls" mínims de frec; s'ha d'utilitzar un esprai amb base de silicona per a mantenir en estat òptim;

La concepció tècnica i interna dels matalassos és responsabilitat exclusiva del fabricant : en cas de mesures especials els matalassos poden estar concebuts amb diversos blocs del material triat i no de manera “monobloc”, la qual cosa no afecta ni les qualitats ni la seva durabilitat ni la garantia legal;

L'oxigen i l'ozó pot espatllar el làtex; es recomana no exposar aquest ni a l'aire ni al sol;

És aconsellable no manipular el matalàs o coixins fora de la seva funda, tret que sigui totalment imprescindible; a causa de la seva esponjositat és sensible a l'esquinçat;

No mantenir mai un canapè abatible amb la tapa baixada i sense matalàs damunt; la pressió exercida pels pistons i compassos pot provocar una obertura inoportuna i per sorpresa, podent provocar ferides per cop fort a l'usuari;

No s'ha de doblegar un matalàs una vegada desembalat per a evitar trencaments en les escumes i/o danys importants als molls;

Totes les escumes canvien de color amb el temps fins a presentar tons totalment diferents en alguns casos; fenomen normal que no modifica la qualitat del confort, del material ni la solidesa del conjunt, i per consegüent no afecta a la garantia;

Les condicions climàtiques, humitats, ventilació insuficient de l'habitació, tipus de base utilitzada (hermètica i/o vernissada), així com usuaris amb alta sudoració, poden provocar la formació de floridures, que en cap cas està cobert per la garantia del producte.

Finalment, noti's que utilitzem fotografies i descripcions per a facilitar una imatge il·lustrativa i aproximada dels productes, a fi de proporcionar als Usuaris una visió general del producte, sense que això impliqui l'exactitud d'aquestes. Per exemple, no garantim que l'aspecte vagi a ser exactament el mateix que el que es mostra en la fotografia.

 • 5. PROCÉS DE COMPRA

Una vegada realitzada la selecció del producte desitjat, l'Usuari accedirà a una pantalla en la qual es facilita informació general del producte, preu, enviament, devolució i garantia (“Carret de la Compra”).

Posteriorment, per a completar la comanda serà necessària que l'Usuari es doni d'alta com a Usuari registrat del Lloc web o que faciliti totes la informació requerida en el Lloc web per a completar la seva comanda o, en el seu cas, accedeixi com a Usuari registrat amb el seu nom d'usuari i contrasenya.

Finalment, se sol·licitarà a l'Usuari que realitzi la comanda, seleccioni la manera d'enviament, les forma de pagament i el confirmi.

Si l'Usuari tingués alguna pregunta durant el procés de contractació, pot consultar al xat del qual disposa en la part posterior de la pantalla del Lloc web o contactar amb l'assessor del descans de Jack Beds (+34 900 909 803).

 • 6. COMANDES

La confirmació de la comanda per part de l'Usuari constitueix una oferta contractual de compra del producte en qüestió. L'oferta es perfeccionarà en el moment en què Jack Beds confirmi la comanda mitjançant l'enviament d'un correu electrònic de confirmació juntament amb el corresponent rebut de pagament indicant la quantitat lliurada en el moment de subscriure la comanda, desglossant impostos aplicables com l'IVA i altres despeses (per exemple, despeses d'enviament si n'hi hagués) i informant sobre la modalitat d'enviament.

Jack Beds es reserva el dret a rebutjar comanda(s) en ferm, en aquest cas s'informaria l'Usuari mitjançant correu electrònic a l'adreça per aquest facilitada en un termini màxim de 3 dies hàbils des de data de la comanda efectuada. Si l'Usuari no realitza una altra comanda en substitució del rebutjat, Jack Beds retornarà a l'Usuari per transferència bancària la quantitat lliurada a compte inicialment, quedant anul·lat la comanda efectuada sense dret a cap indemnització o compensació.

 • 7. PREU DE PRODUCTE

El preu dels productes és aquell que s'indiqui a cada moment en el Lloc web . El preu sempre serà en Euros. Als preus se'ls aplicarà l'IVA o els impostos que apliquin. Les despeses vindran desglossats a part com, per exemple, les despeses d'enviament si n'hi hagués o, si no poguessin ser calculats per endavant, s'informarà d'això a l'Usuari.

El preu del producte inclou també el primer muntatge professional del producte si aquest el requereix conforme s'especifiqui en la descripció del propi producte.

Així mateix, els preus de venda de les bases inclouen els accessoris necessaris per a poder fer ús normal de les mateixes (segons el model potes i/o platines d'unió i/o manteniments laterals). Noti's que, segons el producte, els accessoris poden no estar reflectits en les comandes com a referències addicionals.

Jack Beds es reserva la facultat de modificar un preu si detecta que existeix un error material en la seva indicació, fins i tot una vegada rebuda l'oferta de compra per part d'un Usuari. En aquest cas, ho comunicarà a l'Usuari perquè decideixi si vol continuar amb la comanda o cancel·lar-lo.

Qualsevol despesa associada a la compra d'un producte com, per exemple, despeses d'enviament o d'ús d'un mitjà de pagament en particular, serà indicat durant el procés de compra i, en tot cas, l'Usuari haurà de confirmar la seva acceptació abans de finalitzar la comanda.

Noti's que els preus dels productes Jack Beds, serveis i transport són exclusivament aplicables en Península (gratuïta primer lliurament) i Balears (39€ primer lliurament, IVA inclòs). Altres destins (Illes Canàries, Melilla, Ceuta o Internacional) segons estudi i pressupost previ, acceptació del mateix i pagament íntegre anticipat.

 • 8. COST DE RETIRADA DE PRODUCTE

Els costos de retirada d'un article antic de l'Usuari queda inclòs en la tarifa dels articles venuts per Jack Beds tret que en el mateix Lloc web s'indiqui d'una altra forma.

A aquest efecte l'Usuari haurà de donar una descripció adequada respecte de les característiques de l'article antic a retirar perquè Jack Beds pugui valorar si és necessari aplicar algun recàrrec addicional.

La incorrecta descripció de l'article antic a retirar, així com de les seves característiques específiques, comportarà càrrec addicionals en els serveis de retirada i desmuntatge.

Una vegada retirats els productes antics, els Usuaris no tindran opció de recuperar-los.

L'Usuari podrà sol·licitar la retirada del matalàs antic i de qualsevol suport sempre que aquest últim es trobi prèviament desmuntat. El personal de retirada de Jack Beds no es fa responsable de moure l'articulo antic ni plataforma a cap altre domicili. El servei només inclou la retirada.

 • 9. PAGAMENTS

Els usuaris manifesten i garanteixen a Jack Beds que disposen de les autoritzacions necessàries per a utilitzar el mitjà de pagament seleccionat en el moment de formalitzar la seva comanda eximint a Jack Beds de qualsevol responsabilitat per un ús no autoritzat o de qualsevol forma il·legítim.

Els pagaments denegats, totalment o parcialment, per l'entitat corresponent implicaran de manera automàtica la cancel·lació de la comanda.

Així mateix, qualsevol incident derivat del pagament del preu serà motiu per a no procedir al lliurament i/o si escau al muntatge, retirant-se el producte del lloc de lliurament si ja hagués estat lliurat o cancel·lant-se el transport si el producte estigués en procés de lliurament.

En aquests dos últims casos, les parts hauran de concertar un segon lliurament que, en tot cas serà gratuïta, s'assignarà en funció de la disponibilitat logística del personal de transport de Jack Beds.

En el cas de necessitar un tercer lliurament, a aquesta se li aplicarà un recàrrec de 29€, IVA inclòs.

Pagament mitjançant targeta bancària (crèdit o dèbit)

En el cas de seleccionar pagament amb targeta, l'informem que nostra Lloc web està equipada amb eines de seguretat que compleixen amb els més alts estàndards de mercat com l'encriptació SSL (Secure Socket Layer) que garanteix la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades bancàries quan transiten per Internet. Per tant, tenim mesures per a protegir la confidencialitat en totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció.

En particular, els pagaments mitjançant targeta bancària són processats per la passarel·la de pagament STRIPE , qui aplica mesures de seguretat apropiades per a la realització de pagaments en línia.

Aquests pagaments queden subjectes a les comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les targetes.

Des de Jack Beds no tenim accés a la informació confidencial de les targetes.

Pagament mitjançant transferència bancària

Jack Beds reservarà les comandes realitzades mitjançant transferència bancària durant un termini de (6) dies hàbils a comptar des de la confirmació de la comanda per part de Jack Beds. Si transcorregut aquest termini, JackBeds no ha rebut el pagament del preu, la comanda es cancel·larà automàticament.

En tot cas, l'Usuari serà responsable de la correcta introducció de les dades per a realitzar la transferència, inclosa qualsevol referència o concepte que Jack Beds li pugui indicar durant el procés de compra. En cas d'error, Jack Beds cancel·larà la comanda per impossibilitat de verificar i validar el pagament de la comanda.

Pagament a terminis mitjançant Cofidis o Aplazame

Aplazame permet als Usuaris fraccionar el pagament de la seva compra mitjançant un préstec. Per a més informació pot visitar la web de Cofidis. En el seu cas, els Usuaris hauran de subscriure un contracte amb Aplazame de conformitat amb les condicions aplicables al servei ofert per aquesta entitat financera.

*Contrarremborsament

Pagament en efectiu en el moment de rebre el producte. No es lliurarà cap producte sense aquest pagament.

Altres

Altres mitjans de pagament que Jack Beds pugui considerar en el futur i estiguin disponibles en el Lloc web.

 • 10. FACTURES

En el cas que l'Usuari desitgi una factura, haurà de sol·licitar-lo a administracion@jackbeds.com.

 • 11. DESCOMPTES I VALS

Les ofertes, codis i cupons de descompte seran vàlids sempre que s'utilitzin durant el termini de vigència i respectant les condicions per al seu ús (per exemple, import mínim, acumulació de descomptes, ús nominal, etc..).

Aquests descomptes en cap cas podran ser objecte de reemborsament a l'Usuari. Excepte excepció expressa, cap descompte serà acumulable amb un altre descompte o producte rebaixat. Els descomptes no seran transferibles a altres persones i queda prohibida la seva comercialització.

Els vals hauran de ser utilitzats en una única comanda. Si la comanda és inferior a l'import del val, l'Usuari perdrà el dret a utilitzar la diferència en altres compres. Si la comanda és superior a l'import del val, l'Usuari pagarà la diferència.

Els vals no seran transferibles a altres persones i queda prohibida la seva comercialització. En particular, però sense ànim limitatiu, els cupons de 100€ o més no seran acumulables a altres descomptes i solo s'aplicaran per a compres d'imports superiors a 500€, IVA inclòs.

 • 12. DISPONIBILITAT DE PRODUCTE

Els productes del Lloc web estan subjectes a disponibilitat. Jack Beds farà el possible per indicar la disponibilitat en el propi Lloc web. No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que poden existir petits desajustaments temporals entre la disponibilitat real d'estoc i l'indicat en el Lloc web . En aquest cas, ho comunicarà a l'Usuari perquè decideixi si vol continuar amb la transacció o cancel·lar-la.

 • 13. POLÍTICA D'ENVIAMENTS

Lloc i terminis

Els enviaments/lliuraments únicament es realitzen en domicilis de l'àmbit territorial indicat en l'apartat 3 d'aquestes Condicions de Venda.

Excepte indicació en contra, els terminis d'enviament indicats en el Lloc web es computen de dilluns a dissabte i poden veure's alterats per dies festius.

Així, els terminis varien en funció del producte i quantitat sol·licitada segons s'informa durant el procés de compra. Així, es preveu entre 7 i 10 dies hàbils per a tots els productes segons destí geogràfic i moment de la compra (dia i hora)..

Jack Beds es reserva el dret a modificar els terminis de lliurament. No es realitzaran enviaments a apartats postals.

Durant el procés de compra s'indiquen els terminis aproximats de lliurament. Jack Beds farà el possible per complir amb aquests. No obstant això, el transport està subjecte a factors aliens al control de Jack Beds.

Cancel·lació per demora

Si escau, els Usuaris podran cancel·lar una comanda si, transcorreguts trenta (30) dies naturals des de la confirmació de la comanda per part de Jack Beds, l'Usuari no ha rebut els productes per causes imputables a Jack Beds.

Absència en el domicili i despeses de segon lliurament i magatzematge

L'absència en el domicili indicat per l'Usuari en cap cas serà causa vàlida per a cancel·lar una comanda pel transcurs de l'esmentat termini. En cas d'absència, l'Usuari haurà de seguir les instruccions de Jack Beds per a procedir al lliurament del producte en ulterior(és) intent(s).

Aquests ulteriors intents de lliurament després del primer intent portaran aparellat una despesa addicional per a l'Usuari: 29€, IVA inclòs, per a matalassos, bases. Jack Beds no serà responsable d'eventuals deterioracions en el producte derivats en una demora en el lliurament imputable a l'Usuari.

En aquest sentit, noti's que les comandes en ferma que hagin de romandre emmagatzemats en les instal·lacions de Jack Beds o de tercers a causa de la impossibilitat de ser lliurats a l'Usuari, ja sigui per no estar en el seu domicili el dia acordat per al lliurament, incident en el procés de pagament, devolució improcedent de la comanda, etc. (llista enunciativa de supòsits no sent limitativa dels mateixos), romandran un màxim de 3 mesos, transcorregut aquest període, la comanda en ferma serà anul·lat i la quantitat lliurada a compte (parcial o íntegra) serà retinguda en concepte de danys i perjudicis.

Per al cas que l'Usuari sol·liciti de nou el lliurament de la comanda en ferma o el reculli personalment, Jack Beds podrà aplicar a l'Usuari un recàrrec per cada dia de magatzematge del mateix en concepte de danys i perjudicis; a més dels costos corresponents per a segons lliuraments si fos el cas.

Expedició i seguiment de comanda

En la fase inicial de l'expedició del producte, l'Usuari rebrà notificacions o comunicacions per part de Jack Beds per a fer el seguiment de la comanda realitzada.

En aquelles comandes que requereixin lliurament i muntatge professional, Jack Beds es posarà en contacte amb l'Usuari prèviament per a fixar una franja horària concreta per al lliurament i muntatge. I el mateix dia del lliurament Jack Beds contactarà a l'Usuari per a recordar-li l'horari del lliurament de la seva comanda.

Els altres enviaments es realitzen per missatgeria tradicional, en aquests casos, a l'hora de realitzar la seva comanda, Jack Beds recomana als Usuaris indicar en el mateix la franja horària òptima desitjada, en la mesura de les seves possibilitats organitzatives els nostres col·laboradors logístics el tenen en compte en la planificació de les rutes.

Limitacions en el lliurament

Els Usuaris hauran d'informar d'aquelles barreres arquitectòniques o estructurals que en consideració a les mesures dels productes adquirits, puguin impedir o dificultar el lliurament en el domicili de l'Usuari.

Els Usuaris hauran de tenir especial atenció a aquestes limitacions quan les seves comandes consisteixin incloguin bases no desmuntables i/o tapes de canapès abatibles (sense flexibilitat i dimensió(és) incompatible(s) amb uns certs accessos).

Per contra, noti's que els matalassos lliurats embalats en caixes de dimensions especials i “al buit” permeten el lliurament en qualsevol habitació amb accés estàndard quant a passadissos i dimensions de portes es refereix. No obstant això, una vegada desembalats, la retirada d'aquests productes pot resultar impossible o requerir de mitjans especials que aniran a càrrec de l'Usuari.

Jack Beds es reserva el dret de fer el lliurament de la comanda acordada a peu de carrer i complir així la seva obligació de lliurament, si es constata la impossibilitat de lliurar-lo dins del domicili de l'Usuari a conseqüència de les barreres arquitectòniques de l'immoble, no informades o indegudament informades.

En aquests casos no s'efectuarà el servei de muntatge, la qual cosa no atorga a l'Usuari cap dret a reclamació o de compensació. Si l'Usuari no accepta el lliurament a peu de carrer, es planificarà un segon lliurament sempre que fos tècnicament possible, sent a càrrec de l'Usuari les despeses addicionals de lliurament i muntatge, prèvia emissió, acceptació i pagament del corresponent pressupost del recàrrec amb l'empresa encarregada del transport.

En cap cas Jack Beds presta o contracta serveis per al lliurament de comandes per façanes, no sent de la seva responsabilitat el lliurament d'una comanda per aquests mitjans. Jack Beds, a través dels seus col·laboradors logístics, podrà posar en contacte a l'Usuari amb una empresa de transport especialitzada en lliuraments per façanes d'immobles, sempre que existeixi l'opció en la zona del lliurament.

El lliurament i muntatge quedarà condicionada a la compatibilitat amb les normatives de seguretat, salut i prevenció de riscos en vigor.

 • 14 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS (DESISTIMENT)

Terminis

Sempre que apliqui de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris, l'Usuari consumidor que hagi comprat un producte en el Lloc web podrà, en el termini de catorze (14) dies naturals des de la data en la qual s'hagi conclòs el contracte amb Jack Beds o des que rebi el producte o l'últim dels productes sol·licitats en una comanda única, cancel·lar el contracte sense que sigui necessari especificar el motiu i sense que d'això es derivi cap cost (*veure l'apartat de condicions i limitacions específiques d'higiene en el cas d'edredons, coixins i complements).

Forma

En tot cas, com a condició de devolució, els productes adquirits hauran de retornar-se en perfecte estat i hauran de retornar-se amb el precinte original.

Per a exercir el seu dret de desistiment, l'Usuari consumidor ha de contactar amb Atenció al Client de Jack Beds i informar-lo de la cancel·lació del contracte abans que es produeixi el venciment del dret de desistiment. L'Usuari haurà d'aportar la documentació que se li requereixi com, per exemple, una fotografia del producte, el model de producte, forma de pagament, còpia de la factura o rebut de compra o en defecte d'això de la confirmació electrònica de la comanda inicial.

Així mateix, l'Usuari pot utilitzar si ho desitja la següent plantilla de dret de desistiment oferta per l'OCU que ens ha de fer arribar dins del termini i segons el mitjà a dalt indicats: enllaç a la plantilla.

Limitacions

L'Usuari manifesta conèixer que alguns productes i/o serveis queden, a causa de la seva naturalesa o a les característiques de la normativa sectorial aplicable, exclosos del dret de desistiment com, per exemple, aquells béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament o aquells béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Despeses de devolució

Els Usuaris hauran de fer-se càrrec de les despeses de devolució. Jack Beds assumirà les despeses de devolució en els casos de producte defectuós quan aplicació la garantia.

Així mateix, l'Usuari es farà càrrec de les possibles despeses logístiques extraordinaris per a procedir a la retirada (per exemple, grua, mitjans especials, etc.) dels quals se l'informarà prèviament.

Recollida i reintegrament

Jack Beds de transport es posarà en contacte amb l'Usuari per a informar sobre el dia i hora de recollida de l'article. Passats set (7) dies hàbils des de la recepció en els nostres magatzems de l'article retornat i revisat el producte, s'abonarà l'import del mateix mitjançant transferència bancària al compte prèviament indicat per l'Usuari i després de verificar que els articles estan en bon estat.

Noti's que els possibles costos addicionals pel transport i/o lliurament especial en el lliurament de la comanda inicial no es retornen.

Depreciació per manipulació innecessària

Finalment, és important advertir a l'Usuari que aquest respondrà de tota depreciació dels productes que resultin de les manipulacions que no siguin necessàries per a determinar la naturalesa, les característiques i el bon funcionament d'aquests. El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s'hagi usat.
 4. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d'aquest dret.
 5. Tractar-se d'un producte personalitzat o en liquidació.
 6. Tractar-se d'una comanda realitzada a Andorra.

Productes adquirits amb finançament

Totes les conseqüències derivades de l'adquisició de la comanda mitjançant un contracte de finançament celebrat entre l'Usuari i una entitat financera són única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari.

Jack Beds no es farà responsable de les operacions de finançament dels productes adquirits. Qualsevol operació de finançament per a l'adquisició dels productes de Jack Beds es farà al marge d'aquesta companyia sent un acord privat entre l'Usuari i l'entitat financera que aquest triï. En cap cas Jack Beds actuarà com a prestador o com a intermediari de crèdit.

Canvi 100 dies

No obstant això al dret de desistiment en el termini de catorze (14) dies naturals anterior per als matalassos, Jack Beds atorga voluntàriament el benefici de fer un canvi de producte si no s'adequa a les necessitats del client per un termini extra d'altres 85 dies (100 dies naturals en total) perquè els Usuaris puguin exercir el dret de canvi del producte.

La compra d'un matalàs de mesures estàndard (*90x190, *90x200, *135x190, *140x200, *150x190, *150x200, *160x200 i *180x200) podrà canviar-se una sola vegada en el termini de 100 dies naturals des de la compra per un altre model de les mateixes dimensions. El producte pel qual es faci el canvi haurà d'estar en perfectes condicions, amb el seu embalatge original, si no és així, el producte pot quedar exempt del dret a canvi. Si el matalàs triat per al canvi és d'un preu inferior al primer no es retornarà la diferència i si és d'import superior l'usuari haurà d'abonar la diferència. Els productes amb mesures especials o en liquidació no admetran canvis, a excepció de l'exercici de la garantia legal, si procedís.

Les comandes per a Andorra quedaran exempts del dret a canvi.

La comprovació de la procedència del canvi es realitzarà per part de l'equip de Jack Beds en els seus magatzems. No obstant això, l'equip de Jack Beds també podrien fer la comprovació en el mateix domicili en cas de detectar danys que impedeixin el canvi de matalàs.

15. GARANTIES - (G)

 G.1. Tots els productes ofereixen una garantia de 3 anys per defectes de fabricació a comptar des de la data de compra, segons el Reial decret legislatiu 7/2021.3.2.

 G.2. Garantia Comercial

  G.2.1 Únicament en alguns dels productes de Jack Beds s'afegeix una extensió de garantia d'import progressiu de 2, 4 i 7 anys addicionals als establerts en el punt anterior (3 anys). És a dir, cobreix un total de 5, 7 i 10 anys des de la data de la factura de compra del producte (veure apartats 3.3. d'aplicació de la garantia). Perquè sigui aplicable l'extensió de la garantia dels matalassos, aquests han de ser instal·lats sobre una base distribuïda per Jack Beds o qualsevol marca comercial de l'empresa. Si no és així, tan sols s'aplicarà la garantia establerta en el punt G.1.

  G.2.2. Garantia Comercial 15 anys: Aquesta garantia comercial s'atorga sobre uns certs components de la gamma de productes de descans d'Ecus fabricats de caràcter exclusiu i personalitzat per a Jack Beds, en cas de falta de conformitat dels béns.Els concrets components sobre els quals exclusivament s'atorga la present garantia comercial són els següents: Nuclis de molles ensacades: tindrà una garantia comercial de 15 anys. En la resta de complements s'aplicarà una extensió de garantia d'import progressiu de 7 anys addicionals com s'esmentava en l'apartat anterior G.2.1.

  G.3.2. La garantia d'import progressiu s'indicarà en la fitxa tècnica del producte que es facilitarà en format imprès o per email al client quan realitzi la seva compra. En funció dels anys de garantia establerts en aquesta, s'aplicaran les condicions establertes en els punts següents.

  G.3.3. Una vegada verificada l'existència d'un defecte de fabricació del producte, es procedirà a la reparació del producte o a la substitució íntegra del matalàs en cas que es trobi en els 3 primers anys de la garantia. Si el model comprat ja no estigués en fabricació o no aplicaran els 3 primers anys de garantia, Jack Beds procedirà al reemborsament de la quantitat proporcional de l'import pagat multiplicat pel percentatge (%) establert en els punts G.3.4., G.3.5., G.3.6 i G.3.7., d'acord amb l'any de garantia en el qual es trobi, en forma de descompte en la compra d'un matalàs nou.

  G.3.4. Els productes no indicats en els punts següents quedaran exempts de l'extensió de garantia d'import progressiu,mantenint la garantia establerta en el punt

  G.3.5. Els productes que ofereixen una garantia de 5 anys, la cobertura de la garantia aplicarà de la manera següent: primer,segon i tercer any es cobreix el 100%, quart any es cobreix 25%, cinquè any es cobreix 15%.

  G.3.6. Els productes que ofereixen una garantia de 7 anys cobreixen de la manera següent: primer, segon i tercer any es cobreix el 100%, quart any es cobreix 40%, cinquè any es cobreix 30%, sisè any es cobreix 20%, setè any es cobreix 10%.

  G.3.7. Els productes que ofereixen una garantia de 10 anys cobreixen de la manera següent: primer, segon i tercer any es cobreix el 100%, quart any es cobreix 60%, cinquè any es cobreix 50%, sisè any es cobreix 40%, setè any es cobreix 30%, vuitè any es cobreix 20%, novè any es cobreix 10%, desè any es cobreix 5%.

 G.4. Transport i lliurament: La garantia inclou el servei de transport de recollida i de lliurament del producte i la seva reparació o, si és el cas, la substitució del producte defectuós per un igual o equivalent d'acord amb el que s'estableix en els punts anteriors. La recollida del producte haurà de ser en la mateixa direcció en què aquest va ser lliurat. Serà responsabilitat del client transportar la mercaderia a un altre domicili diferent del lliurat la comanda inicialment.

 G.5. Jack Beds es reserva la facultat d'examinar el producte prèviament a qualsevol reparació i jutjar la naturalesa o origen del desperfecte. La garantia serà vàlida exclusivament quan el producte de Jack Beds s'utilitzi i manipuli conforme a les presents instruccions, i sempre que no s'hagin efectuat reparacions en el producte per persones no autoritzades per Jack Beds o no s'acrediti que els danys soferts en el producte han estat causats de manera intencionada o a conseqüència d'un ús indegut o il·legal d'aquest.

 G.6. Exemptes de Garantia.Quedaran exemptes de garantia les següents casuístiques:

 • - Un augment de la suavitat de la superfície de l'escuma.
 • - Esquerdes o marques menors o iguals a 3 cm, que sorgeixen de manera natural.
 • - Productes amb taques d'humitat aparegudes després de 100 dies des del lliurament del producte.

Quan es tracta d'un problema de fabricació, aquestes apareixeran durant els primers 15-30 dies (després de 100 dies d'ús poden ser degudes a factors variables externs al producte, com per exemple, un excés d'humitat en l'ambient, una alta sudoració o l'ús indegut del matalàs).

Depenent de la partida del material de fabricació, es poden apreciar lleugeres variacions de fermesa i irregularitats donades pel mateix cos del material, precisant d'un període d'adaptació en les fibres.

 • - Preferències de comoditat.
 • - Ús no habitual o domèstic.
 • - Danys en el matalàs com a cremades, esquinçaments, corts o taques.
 • - Desperfectes o deformacions causades per una base en mal estat.
 • - Exposició a fredes temperatures causant deformacions o esquinçaments permanents.
 • - Qualsevol incidència o reclamació no realitzada pel comprador original.
 • - Casos en els quals un defecte solament suposi una petita variació o canvi i no afecti les propietats del matalàs.
 • - Qualsevol matalàs (fabricat o no per Jack Beds) venut per un distribuïdor no autoritzat per Jack Beds.
 • - Qualsevol matalàs que no hagi estat obert dins del primer mes de compra.
 • - D'exposició o segona mà o que indiqui que el matalàs no és “nou” o de “primera qualitat”.
 • - Des de l'inici de l'ús del matalàs es produeix un assentament normal de les capes internes que oscil·la entre +0/-2 (norma UNE-EN 1334:1996). Aquesta circumstància totalment normal no dona dret a reparació o cap compensació. Quan els productes siguin objecte de reparació o substitució sota la garantia, el període de la garantia original no serà objecte d'ampliació.

 G.7. Els productes són fabricats de manera individual. Per tant, poden existir algunes variacions entre diferents productes de la mateixa referència.

16. FORÇA MAJOR

Qualsevol possible demora o la falta de compliment d'aquestes Condicions de Venda per part de Jack Beds no serà considerat com un incompliment de les mateixes i serà excusat en la mesura en què això s'hagi produït a conseqüència de qualsevol causa aliena al control raonable per part de Jack Beds, incloent, casos fortuïts, talls energètics, desastres naturals, restriccions de les autoritats públiques, inclemències meteorològiques, vagues, disturbis públics, pandèmies, rebrots d'anteriors pandèmia o amenaces que es produeixis aquests esdeveniments.

Si transcorreguts trenta (30) dies des de l'inici de l'esdeveniment de força major aquest persistís de manera que impedís el compliment d'aquestes Condicions de Venda, qualsevol de les parts podrà donar per acabada la transacció en qüestió.

 • 17. CONTACTE

Per a qualsevol consulta general relacionada amb nostra Lloc web, els Usuaris poden posar-se en contacte directament amb nosaltres mitjançant:

 • Correu electrònic: comercial@jackbeds.com
 • Telèfon: 900 909 803
 • Correu postal: Carrer Travessera de Gràcia 165, Barcelona (08012).
 • Formulari de contacte habilitat en el Lloc web

En cas de ser un hotel o un professional, si us plau, contacti'ns preferiblement per correu electrònic o telèfon. Recordem que aquest Lloc web està destinat a vendes per a ús domèstic.